Garantie

De garantie die wij hanteren verschilt per artikel, zo geven wij 10 jaar garantie op veel gevelbekleding merken. U vindt in veel gevallen op onze website, bij de artikelbeschrijving, de garantieperiode die wij aanhouden.

NPI staat ervoor in dat de door haar geleverde zaken op het moment van levering vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien het product binnen een jaar na levering een aantoonbare ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft u recht op herstel. Neem binnen een jaar contact met ons op zodat wij het probleem kunnen verhelpen.

De garantie geldt niet indien schade (mede) het gevolg is van:

  • normale slijtage;
  • een onjuiste behandeling of een onjuist gebruik
  • werkzaamheden/montage, installatie of reparatie door derden of koper
  • zaken die door koper aan NPI ter bewerking of uitvoering van een overeenkomst zijn verstrekt dan wel in overleg met koper zijn aangewend;
  • het verwerken door koper of derden van de gekochte zaken, tenzij het gaat om een bepaalde wijze van verwerken die NPI uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. heeft vermeld en deze verwerking is uitgevoerd op een juiste wijze;
  • vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken;
  • klachten buiten de door NPI en/of toeleveranciers van NPI gestelde garantietermijn worden gemeld.